Tai am ddim i bawb o bobl y byd!

banksy2

Wel, i bawb yng Nghymru fel cam cyntaf, efallai…;-)

Ia, mae’n swnio fel jôc, neu addewid etholiadol eithaf anarferol, mi wn.  Ond mae wedi bod yn fy nghosi yn ddiweddar – os ydan ni’n derbyn bod hi’n iawn i bobl gael gwasanaeth iechyd am ddim, pam na fedran nhw gael tai am ddim hefyd?  Tydi hi’n bwysicach i ni gael cartref na gwasanaeth iechyd?  Mae angen un yn achlysurol, a’r llall trwy’r amser.  Tydy’r ddau ddim heb gysylltiad, wrth gwrs – mae bod heb gartref yn arwain at ddefnydd uwch o’r gwasanaeth iechyd – felly sut dan ni’n medru gweld un yn rhywbeth dylai fod ar gael i bawb, a dim y llall?

Dychmyga gymdeithas lle mae pawb efo cartref – ac efo bwyd, hefyd, efallai? – cymdeithas, hynny yw, lle mae pawb wirioneddol yn rhydd i wneud yr hyn a fynnant.  Oni fyddai’n gymdeithas llawer gwell, llawer hapusach, lle fyddai neb yn gorfod treulio oriau yn gwneud gwaith di-ystyr, lle byddai’r sustem addysg yn medru canolbwyntio ar helpu pobl i ddeall sut i greu ystyr yn eu bywydau eu hunain?  Lle mae egni ac amser ar gael i wneud pethau o werth yn dy gymuned dy hun?  Neu gyfraniad ehangach er byd gwell?

Mae’n codi ambell gwestiwn, wrth gwrs.

Pe bae’r llywodraeth yn gwladoli’r diwydiant adeiladu ac yn dileu taliadau mortgais, byddai’n cael effaith niweidiol ar fanciau a chymdeithasau adeiladu, a byddai’r effaith ar y diwydiant adeiladu yn gallu bod yn niweidiol hefyd (er dim o reidrwydd, am fod cymaint yn cael ei sugno allan o’r diwydiant mewn elw fel mae’n sefyll).

Byddai’n ddiddorol gwybod pa mor fawr byddai’r effaith niweidiol ar fanciau a chymdeithasau adeiladu, modd bynnag.  A fyddai’n golygu bod rhai yn methu?  Fyddai modd achub rhai?  Bydd rhaid i mi gyflogi mathemategwr rhywben…;-)  Pe bae rhaid i bobl golli eu swyddi, faint o ots byddai ganddyn nhw tasen nhw dal efo cartref a bwyd?

Byddai hefyd yn codi cwestiynau diddorol am bwy sy’n cael byw yn lle – sut a pam fyddai rhai pobl efo cartrefi mawr, ac eraill ddim?  Ond efallai byddai unrhyw ddatrysiad amgen i hynna yn well na’r hyn sydd gynnon ni ar y funud – lle mae pobl efo cyfalaf yn cael y rhai mawr, a phobl heb yn colli allan.  Byddai pobl yn medru parhau i gyfnewid tai am arian, ond pe na bae’n gyfreithiol i sefydliadau gynnig benthyciadau ar gyfer prynu tai, efallai byddai’r gwahaniaeth mewn pris rhwng y rhai drutaf a’r lleill yn lleihau?

Efallai byddai’n arwain hefyd at lawer iawn mwy o waith i wella’r stoc presennol, rhywbeth sydd dybryd ei angen yn enwedig mewn ardaloedd lle roedd y tai gwreiddiol wedi’u dylunio ar gyfer gweithluoedd tlawd, ar sail gwasgu cymaint i mewn â bod modd am gyn lleied o arian â phosib.  Pe nad oedd rhaid i gwmniau adeiladu wthio am yr elw fwyaf, byddai gwerth amlycaf i waith estyn a gwella tai, a modd ei wneud am lawer iawn llai o arian.

Ond mae un peth yn sicr gen i – mae’r ymateb ystradebol bod rhaid ‘annog’ (hynny yw, gorfodi) pobl i weithio er mwyn osgoi diogi a diffyg twf economaidd yn ddim byd mwy nag esgus naturiol i’r bobl mewn grym gael aros ar ben y domen.  O, a byddai rhwystro gwleidyddion rhag defnyddio diwydiant adeiladu er mwyn profi bod yr economi yn iawn yn beth da, hefyd.

 

 

4 o sylwadau am “Tai am ddim i bawb o bobl y byd!

    1. Dwi’n licio’r ffordd ‘na o ddisgrifio fo. Ar y lleiaf, dan ni angen ail-ddiffinio ‘elw’ iddo gynnwys y pethau sydd wirioneddol yn bwysig, yn hytrach nag arian yn unig…

  1. Aran a Craig, ydach chi’n mynegi syniadau sydd yn hollol synhwyrol, diolch
    Fy hoff casineb ydy’r posibilrwydd (wel. gwirionedd, o leiaf yn Sydney) i dai gael eu gwerthu am fwy na chafon nhw eu prynu, heb unrhyw gwella – dydy hynny ddim yn helpu neb, ar y groes, hynny ydy’r achos o dwf ffug – fel oeddet ti’n ensynnu, Aran
    Mae gen i un broblem – sydd yn broblem enfawr yn Awstralia – sef bod y mwyafrif o bobl eisiau byw mewn dinasoedd mawrion, ond does ddim digon o le er mwyn adeiladu tai i bawb. Wn i ddim beth sydd yr ateb go iawn yma, ond yn fy marn i bydd hwn yn dibynnu ar greu swyddi mewn lleoedd pell, ar wella trafnidiaeth gyhoedus, ayyb

    1. Pwyntiau difyr iawn, Louis, diolch. Cytuno’n llwyr o ran dosrannu swyddi yn well – dw i hefyd yn meddwl bod ynni/bwyd yn mynd i fod yn bwysig iawn – does dim byd llai cynhaladwy na milltiroedd o suburbs…

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s